Aktualizace korporátních dokumentů (společnosti a družstva)

  • 1) Již jen posledních pár dní zbývá do 30. 6. 2014, posledního dne šesti měsíční zákonné lhůty stanovené pro přizpůsobení a podřízení zakladatelských dokumentů a stanovy korporací (tj. společností a družstev) donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích ("ZOK"). Neučiní-li tak, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.
  • 2) Přitom, ujednání společenských smluv, která byla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, se zrušila ex lege dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Je tak nezbytné (i) vyhledat v nové právní úpravě kogentní ustanovení, a (ii) zjistit jejich případný konflikt s ustanoveními společenských smluv již existujících obchodních společností založených podle původního obchodního zákoníku.
  • 3) Ujednání, která nebyla v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, zůstane nadále v platnosti, Za jejich součást budou však považována i ta dispozitivní pravidla zrušeného obchodního zákoníku („ObchZ“), která upravovala práva a povinnosti společníků, a korporace se od nich smluvně neodchýlily. Tady je třeba upozornit, že se jedná o dispozitivní ustanovení ObchZ, která upravovala pouze práva a povinnosti společníků, nikoliv již například působnost valné hromady nebo jiné věci související s právem společností.
  • 4) Obchodní korporace se mohou nejpozději do dvou let ode dne účinnosti tohoto ZOK změnou svých společenských smluv podřídit ZOK jako celku a podat návrh na zapsání těchto údajů do obchodního rejstříku.
  • 5) Obchodní společnosti mají tak na výběr: (1) podřídit svou dokumentaci úplně ZOK, nebo (2) přizpůsobit pouze kogentní ustanovení ZOK a v daném případě se bude dokumentace napořád řídit pravidly stanovenými v společenských smlouvách těchto společností, které neodporují kogentním ustanovením ZOK a dispozitivními pravidly ohledně práv a povinností společníků, která pro společnosti dosud vyplývala přímo z ObchZ, a společnosti se od nich ve svých společenských smlouvách neodchýlily.
  • 6) V této souvislosti doporučujeme, aby se korporace podřídily novému ZOK jako celku (generální opt-in), důsledně zrevidovaly celé stanovy, resp. společenskou smlouvu, když nová právní úprava se může podstatně lišit od jejich doposud nastavených korporátních pravidel. Pokud korporace dají přednost staré právní úpravě, bude též nutné revidovat stanovy, resp. společenské smlouvy z hlediska právního souladu s kogentními normami ZOK. Varianta částečného přijetí, které by mnoho společností dalo přednost z důvodů zdánlivé jednoduchosti a menší nákladnosti může v budoucnu přinést pro společnost naopak velmi komplikované situace, pramenící z mnohdy konfliktního stavu staré a nové právní úpravy.
  • 7) Nabízíme kontrolu Vašich stanov, zakladatelských listin, Smluv o výkonu funkce z hlediska platnosti a vhodnosti jejich obsahu, návrhy vhodných revizí, přípravu a realizaci generálního opt-in, prověření korporátních dokumentů z hlediska rozporu s kogentními ustanoveními ZOK, přípravu valné hromady, na níž budou nutné změny realizovány. Pro tuto možnost zpracujeme veškeré podklady a zařídíme celou proceduru jednání s obchodním rejstříkem. Posílíte tak právní jistotu celé společnosti a vztahů na ni navazujících. 
  • 8) Zaujaly Vás uvedené možnosti? Rádi byste jejich vhodnost konzultovali? Advokátní kancelář Mgr. Karla Janduse, LL.M. (www.jandus.cz) poskytuje komplexní související právní služby. Pokud jste tak již neučinili, kontaktujte nás i s Vašimi dalšími dotazy k této problematice, sjednejte si nezávaznou konzultaci k jakékoliv ze změn, které Vás zajímají.