Obchodní korporace

Advokátní kancelář Karel Jandus poskytuje komplexní právní podporu při standardních procesech, které dává právo obchodních korporací

  • zakládání obchodních korporací a družstev (doporučování vhodných forem obchodní korporace vzhledem k podnikatelskému záměru, sepisování zakladatelských dokumentů a jejich změn, příprava jednání u notáře a účast při jednání u notáře, zastupování před živnostenskými úřady (zejména při získávání živnostenského oprávnění, zajištění znaleckého odhadu nepeněžitého vkladu do základního kapitálu zastupování před soudy ve věcech zápisu a změny zápisu do obchodního rejstříku
  • změny v korporaci (příprava podkladů pro rozhodování společníků nebo valné hromady organizace valných hromad, zřizování organizačních složek podniku (odštěpné závody), obchodní firma (problematika převodu a přechodu obchodní firmy
  • vztahy mezi korporací a osobami, které se na ní majetkově nebo personálně účastní (příprava smluv mezi společnosti a jejími orgány (smluv o výkonu funkce), zvyšování a snižování základního kapitálu, převody obchodních podílů
  • ochrana korporace (zastupování před soudy při uplatňování nároků z neoprávněných zásahů do práv k obchodní firmě), zastupování před soudy při uplatňování náhrady škody vůči společníkům nebo členům orgánů obchodních společností, žaloby o splacení vkladu, žaloby o určení neplatnosti usnesení valné hromady)
  • přeměny obchodních korporací a družstev (fúze, převod jmění, rozdělení, změna právní formy)
  • exit z korporace (zrušení účasti společníka, zrušení a likvidace společnosti, sepisování zpráv o průběhu likvidací)