Odměna za právní služby

  • Právní služby jsou klientovi poskytovány na základě smlouvy o poskytování právních služeb v konkrétních věcech, které byly od klienta převzaty. Právní vztah advokáta s klientem se řídí touto smlouvou a platnými právními předpisy.
  • Právní služby mohou spočívat zejména v udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů, zastupování před soudy a zastupování před jinými orgány (dále jen „právní služby“). Součástí poskytování právních služeb je rovněž a) veškerá komunikace a jednání s klientem, protistranou, dotčenými třetími osobami nebo se soudy a jinými orgány a příprava na ně, b) ověření aplikace a aplikace českých právních předpisů; c) vyhledání, studium, ověření aplikace a aplikace evropských právních předpisů; d) vyhledání, studium, ověření aplikace a aplikace judikatury českých a evropských soudů; e) příprava na jednání před soudem nebo jiným orgánem; f) prostudování, připomínkování, revize a sepis listin.
  • Právní služby jsou poskytovány za odměnu. Při stanovování smluvní odměny je postupováno podle pravidel profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky (Etický kodex) s tím, že smluvní odměna je přiměřená. Při posuzování přiměřenosti smluvní odměny se přihlédne zejména: a) k poměru vyjednávacích schopností a možností advokáta a klienta, b) k rozsahu informací klienta o poměrech na trhu právních služeb, c) ke speciálním znalostem, zkušenostem, pověsti a schopnostem advokáta, d) k povaze a době trvání vztahů mezi advokátem a klientem při poskytování právních služeb, e) k časovým požadavkům klienta na vyřízení věci, f) k obtížnosti a novosti skutkových i právních problémů spojených s věcí, a g) k pravděpodobnosti, že v důsledku převzetí věci klienta bude advokát muset odmítnout převzetí jiných věcí. 
  • Při poskytování právních služeb je účtována smluvní odměna. Ve smlouvě s klientem může být s ohledem na zásady stanovení smluvní odměny sjednána jako časová nebo i jiný její druh nebo jejich kombinace ve formě paušální odměnyodměny ve výši podílu na hodnotě věci nebo odměny za úspěch ve věci.
  • Není-li výše smluvní odměny advokáta ujednána ve smlouvě s klientem nebo v samostatném ujednání, je vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů určena odměna mimosmluvní (tarifní). Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba mimosmluvní odměny se odvozuje od tarifní hodnoty věci, kterou je zásadně výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva. Ve zvláštních případech stanovuje advokátní tarif tarifní hodnotu jinak. 
  • Kromě dohodnuté odměny je klientovi účtována i náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie.
  • Zálohy na právní služby jsou klientovi účtovány průběžně. Vyúčtování záloh na právní služby po skončení věci obsahuje specifikaci odměny a nákladů, datum vykonání úkonu právní služby, jeho bližší specifikaci a délku trvání. 
  • K platbám je připočítávána DPH v zákonné výši.