Odpovědnost a bezdůvodné obohacení

Žaloby na plnění z titulu náhrady škody v případě

 • obecné odpovědnosti podle občanského zákoníku
 • odpovědnosti za poškození, ztrátu nebo zničení předmětu, který byl předmětem závazku
 • odpovědnosti za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, které bylo použito při plnění závazku
 • odpovědnosti za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání
 • odpovědnosti za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům
 • odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků
 • odpovědnosti za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným
 • za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
 • odpovědnosti za vady
 • porušení povinnosti z obchodního závazkového vztahu
 • obecné odpovědnosti zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů
 • odpovědnosti zaměstnance nesplnění povinnosti k odvrácení škody
 • odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat
 • odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených předmětů
 • obecné odpovědnosti zaměstnavatele
 • odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocích z povolání
 • odpovědnosti zaměstnavatele při odvracení škody

Žaloby na plnění z titulu bezdůvodného obohacení v případě

 • plnění bez právního důvodu
 • plnění z neplatného právního úkonu
 • plnění z právního důvodu, který odpadl
 • majetkového prospěchu získaného z nepoctivých zdrojů
 • obohacení subjektu, za nějž bylo plněno, co po právu měl plnit sám