Povinnost korporace (společnosti nebo družstva) zřídit si internetové stránky

  • Jednou ze změn, které přinesl nový Zákon o obchodních korporacích (ZOK), je povinnost akciových společností zřídit a provozovat internetové stránky.
  • Společnost bude zveřejňovat své základní identifikační údaje (tzn. firmu, sídlo, IČO společnosti a údaj o jejím zápisu v obchodním rejstříku) , ale i řadu dalších informací, které budou oznamovány právě formou zveřejnění na internetových stránkách, popř. bude takové zveřejnění mnohdy suplovat akt doručování.
  • Společnost bude povinna povinné údaje uveřejnit bezprostředně po svém vzniku a dále průběžně, a to způsobem, umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „internetové stránky“).
  • Za zmínku jistě stojí, že pokud má společnost s ručením omezeným své internetové stránky nebo zřídí-li si je, vztahují se na ni ustanovení o webových stránkách obdobně a i společnostem s ručením omezeným tak vznikne nově nezanedbatelný balíček povinností.
  • Příkladem některé z informací, které budou korprací povinně zveřejňovány na internetových stránkách: (i) povinnost oznámit existenci koncernu, (ii) povinnost představenstva akciové společnosti oznámit informace, týkající se cenných papírů (např. prioritních dluhopisů, přednostního práva atd.) platí, že vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob akcionáři se dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady, (iii) zveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady, (iv) uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, není již povinna uveřejňovat ji ostatními způsoby zákonem stanovenými.
  • U družstev pak dává zákon možnost určit ve schválených stanovách, že úřední deska bude v podstatě provozována prostřednictvím internetových stránek. Pakliže takové ustanovení stanovy družstva obsahují, je možno i pozvánku na členskou schůzi uveřejnit na internetu a stane-li se tak nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze a bude-li pozvánka zveřejněna až do okamžiku konání schůze, považuje se automaticky pozvánka za doručenou.