Pracovní právo

 • právní porady a zpracování právních rozborů jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům
 • sepisování veškerých pracovněprávních dokumentů týkajících se  vzniku, změny nebo skončení pracovněprávního vztahu
 • sepisování manažerských smluv
 • sepisování vnitřních směrnic a pracovních řádů upravujících práva a povinnosti zaměstnanců
 • právní porady a zpracování právních rozborů při změnách a ukončování pracovních poměrů, včetně hromadného propouštění
 • zastupování před soudy v pracovněprávních sporech, zejména ve sporech o platnost rozvázaní pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázaní pracovního poměru a otázky náhrady škody

Pro zaměstnavatele

 • sepis pracovních smluv a jejich změn
 • sepis dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • sepis výpovědí a jiných ukončení pracovního poměru
 • sepis interních pracovněprávních předpisů (pracovní řády, apod.)
 • sepis dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců
 • sepis kolektivních smluv se zaměstnanci a odbory
 • právní poradenství při porušování povinností zaměstnancem
 • zastupování ve sporech o neplatnost skončení pracovního poměru
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních

Pro zaměstnance

 • právní poradenství při uzavírání pracovních smluv a jejich změn
 • právní poradenství při uzavírání kolektivních smluv a jejich změn
 • právní poradenství při uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti
 • právní poradenství při porušování povinností zaměstnavatelem
 • zastupování ve sporech o neplatnost skončení pracovního poměru
 • vymáhání nezaplacené mzdy či platu
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních

Pro odborové organizace

 • právní poradenství při uzavírání kolektivních smluv a jejich změn
 • právní poradenství při porušování povinností zaměstnavatelem
 • poradenství a zastupování u soudů ve všech řízeních