Právní rozbory

Právní porady a sepis právních rozborů k právním záležitostem v rozsahu zadaném klientem. Jejich výsledkem jsou zprávy s návrhy nápravy ve formě právních úkonů s ohledem na optimalizaci interních poměrů klienta, obvykle v návaznosti na předmět podnikání, rozsah podnikatelských aktivit a vztahy k třetím osobám.

V rozsahu podle zadání klienta může být provedena právní revize:

  • právních dokumentů klienta s platnou právní úpravou (stanov, společenských smluv, interních předpisů apod.),
  • postavení a fungování statutárních orgánů a jiných vedoucích pracovníků a odpovědnosti statutárních orgánů korporace,
  • závazkových vztahů klienta s důrazem na právní zajištění plnění závazků druhou stranou, peněžitých pohledávek společnosti a souladu smluv s platnou právní úpravou,
  • výhodnosti smluv pro a právních rizik z nich plynoucích,
  • soudních sporů,
  • nehmotného majetku společnosti - obchodní tajemství, ochranné známky, patenty, know how, atd.,
  • dodržování podmínek hospodářské soutěže