Smlouvy

Našim klientům pomáháme se zajištěním celého kontraktačního procesu. V jeho rámci připravujeme pojmenované nebo nepojmenované smlouvy, jejich zajištění nebo ukončení, případně připomínky k nim. Podle náročnosti a rozsahu transakce v jednotlivých případech

  • pomáháme předcházet sporům se třetími osobami optimálním strukturováním závazkových vztahů
  • sepisujeme Dopis o záměru (letter of intent)
  • sepisujeme smlouvu o uzavření budoucí smlouvy (pactum de contrahendo)
  • sepisujeme návrh smlouvy a jeho přijetí v akceptační lhůtě.
  • posuzujeme případnou předsmluvní odpovědnost (culpa in contrahendo) a nároky z ní
  • připravujeme veřejný návrh na uzavření smlouvy
  • připravujeme obchodní veřejnou soutěž
  • sepisujeme formulářové smlouvy
  • sepisujeme obchodní podmínky ke smlouvám
  • zohledňujeme možnosti elektronické kontraktace