Spolky

I. Spolky

V souvislosti s novou spolkovou úpravou Advokátní kancelář Mgr. Karla Janduse, LL.M. (www.jandus.cz) poskytuje zejména následující právní služby:

 • založení spolku
 • příprava a sepisování stanov spolku
 • příprava zápisu ze schůze ustavujícího orgánu spolku
 • sepisování návrhů na zápis spolku do veřejného rejstříku
 • podání návrhu a zastupování v rejstříkovém řízení
 • provádění změn při činnosti spolku
 • zrušení, likvidace a zánik spolku 

II. Transformace původních občanských sdružení na spolky:

 

1.  Nová právní úprava: S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů („ZoSO“) a k přesunu právní úpravy občanských sdružení (resp. spolků) do nového občanského zákoníku („NOZ“) a do zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob („ZoVR“). Namísto dosavadních 22 paragrafů ZoSO tak je nutné od 1. 1. 2014 hledat právní úpravu spolků mezi §§ 214 – 302 NOZ. Doplňkově bude navíc třeba využívat i obecná ustanovení o právnických osobách (§§ 118 – 209) a korporacích (§§ 210 – 213).

2.   Změny: Ze změn na první pohled zaujme především návrat k tradičnímu označení spolek. Precizněji jsou vymezeny například zásady fungování spolků (např. nediskriminace - § 212), jejich účelové vymezení (§ 217) či vnitřní organizace (§ 243 a násl.). Nová právní úprava nabídne i širokou síť dispozitivních pravidel (např. pro fungování členské schůze - § 248 a násl.), o které se budou moci spolky opřít v případě, že si nebudou chtít určit svá vlastní pravidla.

3.   Co je třeba vzít v úvahu: Při zvažování dalšího postupu ohledně přizpůsobení se změnám právního řádu, týkajících se původních občanských sdružení se doporučuje položit si následující otázky:

 • Za jakým účelem je OS založeno?
 • Jak velkou a aktivní má OS členskou základnu?
 • Do jaké míry jsou členové OS současně jeho zaměstnanci?
 • Jaké jsou řídící orgány OS a který z nich je statutární?
 • Má OS kontrolní orgán?
 • Má OS organizační jednotky?
 • Má OS nějaké provozy nebo jiná zařízení?
 • Má OS pravidelné výdělečné činnosti, které lze považovat za podnikání?
 • Jaký má OS majetek?
 • Jak podrobně má OS upraveny svoje stanovy ve vztahu k NOZ?
 • Je možné zdůvodnit ponechání názvu OS beze změny po účinnosti NOZ?

4.   Nutné kroky: V souvislosti s uvedenými změnami budou muset původní občanská sdružení vyvinout určitou aktivitu, zejména:

 • přizpůsobit své stanovy právní úpravě NOZ. Jinými slovy bude nutné, aby spolky ze svých stanov odstranily ta ustanovení, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními NOZ.
 • přizpůsobit nové právní úpravě svůj název.
 • doplnit do rejstříku spolků údaje, které tam nebudou automaticky překlopeny ze seznamu občanských sdružení (resp. ze základních registrů)

5.    Návrh na změnu zápisu do veřejného rejstříku: Rejstříkovému soudu se navrhuje doplnění minimálně následujících údajů: účel spolku, název statutárního orgánu, identifikační údaje jednotlivých členů statutárního orgánu a vznik členství ve statutárním orgánu, počet členů statutárního orgánu, způsob jednání statutárního orgánu navenek, název nejvyššího orgánu, předmět vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána. K návrhu na zápis shora uvedených skutečností OS soudu přiloží:

 • stanovy
 • doklad o jmenování nebo volbě členů statutárního orgánu
 • k vedlejší hospodářské činnosti živnostenský list s výjimkou činností, které podnikáním nejsou
 • k členům statutárního orgánu prohlášení o tom, že splňují zákonné podmínky pro výkon funkce statutárního
 • přehled rodných příjmení a místa narození členů statutárního orgánu
 • při změně sídla souhlas majitele budovy a výpis z katastru nemovitost

6.   Právní služby: Advokátní kancelář Mgr. Karla Janduse, LL.M. (www.jandus.cz) poskytuje komplexní právní služby související s transformací občanských sdružení. Klientům vycházíme všemožně vstříc a pomáháme tak, aby byl celý proces tohoto relativně náročného přechodu nastaven tak, aby je zatěžoval co nejméně, ať již co do rozsahu požadovaných úkonů nebo doby, ve které mají být učiněny.

7. Odměna za právní služby: U běžných změn obvykle účtujeme  

 • jednotnou odměnu za vlastní vyřízení celé věci, tj. přípravu vlastní dokumentace (vlastní návrh stanov, jedno kolo připomínek, návrh na změnu zápisu do veřejného rejstříku, zastoupení v řízení před rejstříkovým soudem) ve výši 14.500,- Kč bez DPH, anebo
 • časovou odměnu za připomínkování individuálních návrhů a za kontrolu podkladů a vše ostatní (tj. zejména opakované jednání a připomínkování dokumentace, účast při jednání nejvyššího orgánu/valné hromady apod.) ve výši 2500,- Kč bez DPH za hodinu poskytování právních služeb.

Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte a jsme si jisti, že v případě Vašeho zájmu vyjdeme vstříc i Vám, resp. Vašim spolkům.