Svěřenské fondy

1.       Svěřenský fond

Jednou z novinek, kterou zakotvil nový občanský zákoník, je úprava svěřenského fondu. Tento v českém právním prostředí nový institut si klade za cíl napodobit účinky tradičního trustu, známého zejména z anglosaských zemí systému common law.

 

2.      Podstata svěřenského fondu

Trust je obecným označením pro právní situaci, v níž jedna osoba spravuje vymezený majetek ve prospěch osoby druhé. Podstatou svěřenského fondu je tedy správa cizího majetku, kdy zakladatel svěřenského fondu svěří část svého majetku správci, aby jej spravoval za určitým konkrétním účelem.

 

3.      Oddělené a nezávislé vlastnictví

 • Zakladatel přestává být vlastníkem vyčleněného majetku. Jeho vlastníkem se však nestane ani svěřenský správce, ani obmyšlený jakožto osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno, a dokonce ani samotný svěřenský fond.
 • Svěřenský fond představuje oddělené a nezávislé vlastnictví majetku, které de iure nemá vlastníka.
 • Svěřenský fond totiž nemá právní osobnost (právní subjektivitu), není právnickou osobou, tudíž nemá ani způsobilost mít práva a povinnosti.
 • Svěřenský fond je tak souborem majetku, který nikomu nepatří, má pouze své určení stanovené zakladatelem. 

4.      Účel

V praxi je tento institut využíván k mnoha účelům.

 • Přání zakladatele přiznat právo na plody nebo užitky ze svěřeneckého fondu nebo právo na majetek ve svěřeneckém fondu případně podíl na něm obmyšlenému může být obvykle motivováno vůlí materiálně zajistit (i) své děti do budoucnosti, (ii) opatrování zakladatele ve stáří, (iii) nemanželské děti, aniž by se o tom dozvěděly třetí osoby, (iv) nezodpovědné dědice, nebo (v) ochranu rodinného jmění.
 • Vhodné načasování vložení majetku do svěřenského fondu však může být praktické i pro situace, kdy v budoucnu (po vložení majetku do trustu) by došlo u zakladatele ke zhoršení ekonomické situace, například v důsledku plánovaných rizikových investic či podnikání.
 • Trusty se hodí i pro investování, kdy majetek vyhradí k plnění investičního záměru pod dohledem správce. Pokud se investice nezdaří, věřitelé zakladatele nemají na zbylé finance nárok.
 • Svěřenecký fond může představovat i určitou alternativu s převody majetku v rámci rodiny vedle dědictví a umožňuje dokonce úplně se dědickému řízení vyhnout. Tímto způsobem může být rozdělen majetek osobám, které si jej zaslouží, ať už na něj dědický nárok měly nebo ne. Stejně tak může být vyloučena z dědictví osoba, ke které zakladatel nechová důvěru, i když by za normální situace měla neopomenutelná dědická práva.
 • Odpadají rovněž problémy v souvislosti s rozvodovým řízením, kdy mají účastníci majetek odklánět.  Díky svěřenskému fondu by zvolené majetkové hodnoty do rozvodového řízení vůbec nevstupovaly.
 • Nabízí se také, že obchodní společnost může být nahrazena svěřenským fondem, kdy odpadá mnoho korporátních záležitostí, jako třeba konání valných hromad apod.
 • Všechny podmínky se přitom řídí statutem sepsaným podle pokynu zakladatele.   

5.       Výhody

 • Ve veřejných seznamech je jako vlastník věci uveden jeho správce s poznámkou, že se jedná o správce svěřeneckého fondu. Je tak poměrně složité, ne-li nemožné identifikovat původního vlastníka majetku, jakož i osobu obmyšlenou (beneficienta), kteří tak zůstávají zcela anonymní. 
 • Obdobně to funguje i v případě správy společností. Je-li společnost převedena do fondu, podléhá její řízení správci, který s ní má povinnost nakládat dle určeného účelu. Zakladatel přitom není nadále uváděn v žádných seznamech.
 • Majetek ve svěřenském fondu není možné postihnout v rámci exekučního či insolvenčního řízení. 

6.      Právní služby

Zaujaly Vás možnosti svěřenského fondu? Rádi byste vhodnost založení svěřenského fondu konzultovali? Advokátní kancelář Mgr. Karla Janduse, LL.M. (www.jandus.cz) poskytuje komplexní právní služby související se svěřenskými fondy.

 

Klientům vycházíme všemožně vstříc a pomáháme tak, aby byl celý proces tohoto relativně náročného přechodu nastaven tak, aby je zatěžoval co nejméně, ať již co do rozsahu požadovaných úkonů nebo doby, ve které mají být učiněny. V oblasti svěřenských fondů nabízíme:

 • analýzu vhodnosti a výhodnosti zřízení svěřenského fondu
 • návrh struktury svěřenského fondu
 • návrh a přípravu dokumentace včetně statutu
 • založení svěřenského fondu a pověření správce
 • převzetí majetku fondu správcem
 • výkon činnosti svěřenského správce, a v jejím rámci rozdělování výnosů fondu beneficientům, zpracování zprávy o fondu, vedení účetnictví fondu, plnění daňových povinností
 • dohled nad činností svěřenského správce
 • právní a administrativní podporu

Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte a jsme si jisti, že v případě Vašeho zájmu              vyjdeme vstříc i Vám, resp. Vašim zájmům.