Zásady advokacie

  • Profesionalita advokáta

Advokát je specifická nezastupitelná profese, jejíž obsahem je poctivě a čestně chránit a bránit zájmy svého klienta a to s nasazením všech sil a všemi legálními prostředky. Vedle právního vzdělání a profesních schopností by měl především plně využívat a znát souvislosti právního řádu a mít empatii k potřebám klientů: jinými slovy hledat pro klienta řešení, nikoliv důvody, proč to nejde. K základní výbavě advokáta vedle toho patří vysoké odborné znalosti, dobré rétorické schopnosti, logické uvažování, klid a rozvážnost, empatie a sociální inteligence, dodržování pravidel společenského chování, umění vyjednávat.

  • Mlčenlivost

Advokát je na rozdíl od firemního právníka vázán absolutní povinností mlčenlivosti a je povinen ku prospěchu klienta dodržovat širokou řadu dalších profesních povinností, mimo jiné se řídit stavovskými předpisy a dodržovat etický kodex.

  • Vzdělání

V seznamu advokátů jsou zapsáni advokáti se (v rámci možností) stejným vzděláním a naprostou orientovaností se v našem právním řádu. Novela zákona č. 219/2009 Sb., kterým se mění zákon o advokacii totiž zdůraznila, že podmínkou pro zápis do seznamu advokátů je úspěšné absolvování relevantního vysokoškolského vzdělání v České republice a že tedy vysokoškolské právnické vzdělání získané jinak než studiem v rámci magisterského programu v oboru právo na vysoké škole v České republice (tedy například studiem v zahraničí) musí svým rozsahem a obsahem odpovídat vzdělání získanému studiem takového programu a oboru v České republice. Advokát tak může vždy garantovat zajištění kvalitní právní služby.

  • Generální odbornost

Advokát je schopen buď poradit jednorázově a zastupovat v dílčích případech či převzít "generální" zastoupení, tedy zastupovat klienta v dané věci kompletně. V rámci toho pak právní problematiku posoudit (případně na základě potřeby vypracovat písemný posudek) co do úspěšnosti možného sporu, výkladu z pohledu práva, odhadu ceny (nákladů na zastupování) a doporučení dalšího postupu.

  • Kapacity

Klientovi odpadá starost o zajištění personálního obsazení právního oddělení, a pokud má náhlou, nepředvídanou a přechodnou potřebu navýšení právních služeb, je možné ji operativně zajistit.

  • Náhrada nákladů řízení

Při zastoupení advokátem v soudních sporech je klientovi v případě úspěchu ve věci přiznána náhrada nákladů řízení naproti zastoupení firemním právníkem;

  • Odpovědnost a pojištění

Advokát je odpovědný za výkon své činnosti pro klienta a je z tohoto důvodu i povinně pojištěn (zákonná pojistná částka činí 3 mil. Kč, může být zvýšena podle hodnoty individuální hodnoty věci klientů).