Zkušenosti

Pro bližší představu uvádíme příklady právních služeb, které Advokátní kancelář Karel Jandus poskytovala svým klientům v rámci části své praxe – soudní řízení:

 

 • náhrada škody proti dlužníkovi klienta a jeho statutárnímu orgánu
 • náhrada škody způsobené porušením prevenční povinnosti
 • odpůrčí žaloba (napadení účinnosti právních úkonů dlužníků klientů)
 • plnění ze smluv o dílo
 • soudní úschova dle (plnění do soudní úschovy za účelem zániku závazku)
 • určovací žaloba (určení neplatnosti kupní smlouvy, dohody o vypořádání SJM, zřízení věcného břemene užívání nemovitosti atd.)
 • ústavní stížnost pro porušení práva na spravedlivý proces
 • volba strategie vedení sporu s ohledem na úsporu nákladů řízení (zejména soudní poplatky)
 • vydání bezdůvodného obohacení
 • vydání předběžného opatření v rámci běžících sporů
 • vykonávací/exekuční řízení (prodej nemovitostí i věcí movitých, postižení pohledávek z bankovních účtů, ukládání pokut, další způsoby vymáhání nepeněžitých pohledávek)
 • vylučovací žaloby související s exekucí
 • vymáhání směnečných pohledávek
 • zaplacení pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem